1) Aloitteellisuus

Vuokrajohtaja joutuu usein tilanteisiin, joissa hän ainoana henkilöstön edustajina tietää mitä seuraavaksi on tehtävä ja miten se tehdään. Ylimmälle johdolle tavoitteet ovat selvät, mutta johto ei välttämättä tiedä miten tavoitteet saavutetaan. Siksi aloitteellisuus on vuokrajohtajalle tärkeä kyky.

Vaikka toimeksiannon aikataulu usein on tiukka, hyvä vuokrajohtaja käyttää paljon aikaa ja energiaa tutustuakseen asiakkaansa liiketoimintaan. Tutustuttuaan tilanteeseen hän hyödyntää omaa asiantuntemustaan toimintasuunnitelman laatimiseksi. Tämä osa vuokrajohtajan tehtävästä on pääosin itsenäinen ja vaatii johtajalta huomattavan määrän ajatusjohtajuutta ja kokemusta.

2) Taito viestittää avoimesti

Aloitteellisuus ei kuitenkaan ole röyhkeyttä. Jotta vuokrajohtaja onnistuisi, hänen on pystyttävä kunnioittamaan johtoa ja muuta henkilöstöä. Muita tärkeitä ominaisuuksia on kyky selkeästi viestittää suunnitelmista sekä valmius vastaanottaa palautetta.

Karismasta ei ole haittaa, mutta avoimuus on tärkeämpää. Yritykset palkkaavat usein vuokrajohtajia toteuttamaan organisaation business-kriittisiä tavoitteita. Siksi eri osapuolten välisen viestinnän on oltava avointa ja rehellistä. Mikäli vuokrajohtaja ei saa aikaan tuloksia riittävän nopeasti, hän menettää nopeasti toimeksiantajansa luottamuksen.

3) Mukautumiskyky

Jokaisessa yrityksessä on oma ainutlaatuinen yrityskulttuurinsa. Kulttuuri pitää sisällään kaiken alkaen yritysrakenteesta ja johtamistyylistä aina pukeutumis- ja puhetyyleihin. Vuokrajohtajan on osattava vaivatta siirtyä toimeksiantajalta toiselle, kulttuurieroista huolimatta.

Jatkuvaan työsuhteeseen palkattavia henkilöitä arvioidaan heidän osaamisensa lisäksi myös sen perusteella, miten hyvin he sopivat yrityksen kulttuuriin. Vuokrajohtajaa ei valita samoin perustein, mutta heidän on toimittava optimaalisesti kaikissa tilanteissa, riippumatta saamistaan tehtävistä.

Vuokrajohtajan on sopeuduttava moniin erilaisiin ympäristöihin, tyyleihin ja persoonallisuuksiin. Hänen on pystyttävä työskentelemään erilaisten yksilöiden ja persoonallisuuksien kanssa saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

4) Halukkuus kyseenalaistaa

Vuokrajohtaja voi haastavissa tilanteissa olla puolueeton. Riippumatta siitä miten hyvin vuokrajohtaja sopeutuu yrityksen kulttuuriin, hän ei kuitenkaan ole siihen juurtunut. Sen sijaan hän voi tarjota uusia näkökulmia, jotka ohjaavat parempiin ratkaisuihin ja muutokseen.

Onnistuneen muutoksen edellytys on, että tietyt prosessit ja käyttäytymismallit muuttuvat. Ulkopuolisen on helpompi havaita toiminnassa esiintyviä haasteita. Hyvä interimjohtaja ei pelkää kyseenalaistaa nykyisiä olosuhteita eikä arkaile tuoda esille muutostarpeita. Hän on myös taitava muutoksen toteuttaja.

5) Fokusointikyky

Vuokrajohtaja palkataan suorittamaan selkeästi rajattu tehtävää, eikä mitään muuta. Hänellä ei yleensä ole suoraa henkilöstövastuuta, eikä hänen tarvitse osallistua yrityksen sisäiseen politiikkaan.

Sen sijaan vuokrajohtajan tehtävä on toteuttaa annettu toimeksianto. Hänen on oltava riittävän syvällisesti mukana liiketoiminnassa, jotta hänen on mahdollista suoriutua tehtävästään, mutta ei niin syvällä, että sisäiset asiat häiritsevät keskittymistä. Tämä on totta varsinkin silloin, kun tavoitteena on yritystoiminnan nopea suunnanmuutos tai elvyttäminen.

Vuokrajohtajan työaika ei aina rajoitu 8 – 16 välille, koska hänen tavoitteensa on toteuttaa toimeksianto annetun tavoiteaikataulun puitteissa.