Hoiva-alan yrityksiä kohtasi vuonna 2019 kriisi, kun hoivaan liittyviä laatupuutteita ilmeni monen yrityksen vanhusten hoidon yksiköissä. Siitä lähtien Esperi on ollut muutosmatkalla ja interim-ammattilaisia on otettu apuun niin liiketoiminnan kannattavuuden ja resursoinnin kehittämiseen kuin sujuvan HR-toiminnon ylläpitoon.

Kannattavuus- ja resursointiprojektin nopea toteutus varmistettiin interimin avulla

Vuoden 2019 hoivakriisi tönäisi vauhtiin muutosmatkan, jonka aikana Esperin organisaatiota on kehitetty monella tavalla. Akuuteimpia tarpeita olivat Esperin yksikköjen kannattavuuden edellytysten arviointi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, johon kuului myös henkilöstöresursoinnin ja kokonaiskustannusrakenteen optimointi.

Tähän tehtävään otettiin apua interim-ammattilaiselta ja haastattelimme Esperin toimitusjohtajaa Stefan Wentjärveä hänen kokemuksistaan liittyen väliaikaisen interim-osaajan hyödyntämiseen.

Mitkä olivat TÄRKEIMMÄT SYYT interim-ammattilaisen hyödyntämiseen?

”Hyödyntämällä ulkopuolelta tullutta ammattilaista haluttiin varmistaa, että liiketoiminnan kriittiset osa-alueet saatiin hallintaan mahdollisimman nopeasti. Jos sisäinen resurssi olisi valjastettu edistämään projektia, aikataulu olisi ollut huomattavasti hitaampi, koska päivittäiset muut tehtävät olisivat hidastaneet projektin läpiviemistä.”

Miten väliaikaisen ulkopuolisen ammattilaisen käyttö VAIKUTTI JOHDON TYÖNTEKOON?

”Interimillä oli mandaatti selvittää asioita, analysoida niiden merkitys ja esitellä ratkaisuehdotuksia. Tämä nopeutti päätöksentekoa ja auttoi johtoryhmää keskittymään toiminnan kannalta myös muihin akuutteihin asioihin.” Interim-ammattilainen toimi johdon muutostukena.

Miten interim tuki HENKILÖSTÖRESURSOINNIN KEHITTÄMISTÄ?

”Hoivahenkilöstön resurssisuunnittelu on haastava laji, kun yksiköitä on 250 kpl ja asukkaita hoivakodeissa noin 6000. Laadullisesti hyvä henkilöstöresursointi edellyttää tarpeen ja osaamisen hallinnointia ja ennakointia. Interimin tekemän selvitystyön ja analysoinnin perusteella Esperi kehitti aikaisempaa paremman resursointijärjestelmän, jota noudattamalla pystyimme varmistamaan riittävän ja osaavan henkilökunnan kaikkiin yksiköihin.”

Miten interim pystyi AUTTAMAAN teitä KOKONAISKUSTANNUSRAKENTEEN PARANTAMISESSA?

”Kasvoimme voimakkaasti vuosina 2018-2019, jonka seurauksena eri yksiköiden täyttöaste oli epätasainen. Samanaikaisesti kuin interim-ammattilainen paneutui resursointikysymykseen hän myös selvitti syitä eri yksiköiden täyttöasteen vaihtelevuuteen ja suunnitteli korjaavia toimenpide-ehdotuksia. Selkeän kokonaiskuvan perusteella johto pystyi tekemään päätöksiä, joiden tavoitteena oli parempi kannattavuus.”

Nousiko interim-ammattilaisen työn seurauksena esille ORGANISAATION MUUTOSTARVETTA?

”Kyllä. Kun ulkopuolinen henkilö analysoi organisaation tilannetta, hänen on usein helppo nähdä mitkä asiat eivät johtamisen kannalta toimi.Myös meillä näkyviksi tuli asioita, jotka eivät enää toimineet parhaalla mahdollisella tavalla. Jos toimintaa halutaan kehittää, se tarkoittaa usein organisaatiomuutoksia. Siirryimme muun muassa maantieteellisen johtamisen mallista liiketoimintapohjaiseen malliin, jossa päätöksenteko vietiin lähemmäksi asiakasta.

Mikä toimitusjohtajan näkökulmasta on TÄRKEIN SYY käyttää väliaikaista interim-ammattilaista?

”Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on coachata omaa organisaatiota yhä parempaan suoritukseen. Esimerkiksi liiketoiminnan sujuvuutta ja kannattavuutta uhkaavat asiat saattavat viedä liikaa aikaa tältä tehtävältä.

Toimitusjohtajan on varmistettava, että hän pystyy keskittymään ja priorisoimaan oikeita asioita, ikään kuin turvaamaan johtamisen perustan. Siksi kokeneen interimin käyttö on hyvä vaihtoehto kriittisten businesshaasteiden hoitamiseen.”